Privacy Policy

PRIVACY POLICY
European Road Cargo neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke
informatie om. In deze Privacy Policy geven wij aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze klanten
en partners.

Onze contactgegevens

European Road Cargo B.V.
Website: https://www.europeanroadcargo.com
Adressen:
Nederland: Zuideinde 61a – 2991 LJ Barendrecht
Groot Brittannië: Suite 6c, Unit 2, Orwell House, Ferry Lane, Felixstowe IP11 3QQ
Telefoon:
Nederland: +31-180-644022
Groot Brittannië: +44-1394-614500
Leidende toezichthouder: G.B. Houweling
Vragen over onze privacy policy kunt u zenden aan: b.houweling@europeanroadcargo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

European Road Cargo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Locatie
• Bankrekening
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
b.houweling@europeanroadcargo.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben
European Road Cargo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen bij u of uw klanten af te (laten) laden en leveren
• U te informeren over nieuwe diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
• U te informeren over ontwikkelingen op logistiek gebied
• U te kunnen benaderen voor marktonderzoek

Geautomatiseerde besluitvorming
European Road Cargo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
European Road Cargo) tussen zit.
European Road Cargo gebruikt op haar website de volgende systemen:
• WordPress
• MailChimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
European Road Cargo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7
jaar voor algemene gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
European Road Cargo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

European Road Cargo gebruikt alleen technische en functionele cookies.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
b.houweling@europeanroadcargo.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. European Road Cargo zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
European Road Cargo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
European Road Cargo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met b.houweling@europeanroadcargo.com
Uw gegevens worden niet verkocht, uitgeleend of verhuurd, noch op andere manieren openbaar
gemaakt.

Wijzigingen van de privacy policy
European Road Cargo houdt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen
we op deze pagina doorvoeren. Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.